Vítejte

na stránkách naší organizace. Odbory na FF UK jsou zaměstnaneckou organizací, která vystupuje jako partner ve vztahu k našemu zaměstnavateli, Filozofické fakultě UK, v pracovně-právních a sociálních otázkách týkajících se zaměstnanců.

Podle stanov Vysokoškolského odborového svazu (VOS) je posláním naší organizace zejména:

• obhajovat práva a zájmy svých členů a členek, jejich sociální, ekonomické, profesní požadavky a jiné potřeby; cílem je prosazení spravedlivých pracovněprávních a sociálních podmínek členek a členů VOS vůči zaměstnavatelům a orgánům veřejné správy,

• navrhovat změny ke zlepšení stávajících pracovních a životních podmínek zaměstnankyň a zaměstnanců vysokých škol (tj. nejen členů a členek, ale i akademických pracovnic a pracovníků, kteří nejsou sdruženi v odborech, stejně jako technicko-hospodářských pracovníků a pracovnic); cílem je umožnit vysokým školám a jejich pracovnicím a pracovníkům plnit lépe jejich poslání a upevňovat dobré vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli.

Nicméně, nad rámec těchto základních úkolů má naše organizace ambici poskytnout zaměstnancům kateder, ústavů a dalších pracovišť napříč celou fakultou prostor pro setkávání, výměnu zkušeností a pro diskusi o problémech, kterým mohou čelit. Domníváme se, že tím naše organizace přispívá ke kultivaci vztahů na pracovišti a podporuje silnější pocit sounáležitosti mezi zaměstnanci a fakultou.

Rádi mezi námi přivítáme i studentky a studenty doktorského studia. I vy se můžete stát součástí naší organizace.