Proč se stát členkou/členem

Uvítáme mezi námi každého, kdo se zajímá o důstojné a spravedlivé pracovní podmínky na naší fakultě. Členství v naší organizaci nepřináší jen podporu ze strany odborů v rámci individuálních sporů se zaměstnavatelem či možnost bezplatné konzultace odborového právníka, ale také příležitost podílet se na prosazování svých představ o spravedlivých pracovněprávních a sociálních podmínkách na fakultě a univerzitě. Odborová organizace chce nabízet prostor pro diskusi nad otázkami, které se týkají jak vztahů na pracovišti, tak výše odměny za práci. Chcete-li se dozvědět více o zkušenostech vašich kolegyň a kolegů z jiných kateder, ústavů a dalších pracovišť fakulty, chcete-li získat jasnější představu o tom, v jaké situaci se fakulta nachází a jaké jsou vyhlídky dalšího vývoje, neváhejte a vstupte do naší organizace. Rádi se s vámi setkáme.

Podle stanov Vysokoškolského odborového svazu (VOS) je posláním naší organizace zejména:

• obhajovat práva a zájmy svých členů a členek, jejich sociální, ekonomické, profesní požadavky a jiné potřeby; cílem je prosazení spravedlivých pracovněprávních a sociálních podmínek členek a členů VOS vůči zaměstnavatelům a orgánům veřejné správy,

• navrhovat změny ke zlepšení stávajících pracovních a životních podmínek zaměstnankyň a zaměstnanců vysokých škol (tj. nejen členů a členek, ale i akademických pracovnic a pracovníků, kteří nejsou sdruženi v odborech, stejně jako technicko-hospodářských pracovníků a pracovnic); cílem je umožnit vysokým školám a jejich pracovnicím a pracovníkům plnit lépe jejich poslání a upevňovat dobré vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli.

Nad rámec těchto základních úkolů má naše organizace ambici poskytnout zaměstnancům kateder, ústavů a dalších pracovišť napříč celou fakultou prostor pro setkávání, výměnu zkušeností a pro diskusi o problémech, kterým mohou čelit. Domníváme se, že tím naše organizace přispívá ke kultivaci vztahů na pracovišti a podporuje silnější pocit sounáležitosti mezi zaměstnanci a fakultou.

Podmínkou členství je podání přihlášky a měsíční příspěvek ve výši jednoho procenta z vaší mzdy.

Do odborové organizace se mohou přihlásit i studentky a studenti doktorského studia.