Ve hře je přežití humanitních oborů

Dlouhodobé podceňování humanitních a společenskovědních oborů v českém veřejném prostoru spolu s absencí zájmu a podpory ze strany politiků, ale i vedení samotných univerzit vedlo k postupnému hromadění systémových nespravedlností. Neblahý vývoj dospěl do nynějšího stavu, kdy je samotné přežití humanitních a společenskovědních oborů ohroženo odchodem zaměstnanců univerzit. Pro mnohé z nich se totiž jejich práce – dosud vnímaná jako příležitost vyučovat a rozvíjet vlastní obor – stala v první řadě zdrojem frustrace, protože je jednoduše neuživí. Proto např. zvažují odchod nebo rovnou přecházejí na střední školy, které nabízejí stejně smysluplnou práci, ale nyní i důstojnou mzdu. Nadto nevyžadují – tak jako vysoké školy – vykonávat nad pedagogický úvazek také „excelentní vědu“ – rovněž za odměnu, která nepokryje životní náklady. Jenže dlouhodobě se střední školy – právě tak jako celá společnost – bez humanitních oborů pěstovaných na univerzitách neobejdou.

Neudržitelné ekonomické podmínky humanitních věd dopadají také na technicko-hospodářské pracovníky humanitních fakult – knihovníky, IT či administrativu (ani v jejich případě neexistuje argument, proč by měli dostávat jinou odměnu za stejnou práci, kterou vykonávají jejich kolegové a kolegyně na jiných fakultách stejné univerzity). Doléhají rovněž na doktorandy čili právě na ty, kteří by měli budoucnost oborů jednou převzít. Pohled na stav jejich oborů a absence smysluplné perspektivy je jednoduše demotivuje a demoralizuje stejně jako to, že je humanitní fakulty nedokáží finančně podpořit nad rámec paušální/nízké ministerské dotace.

Podporujeme požadavky děkanů filozofických fakult na okamžitý záchranný finanční příspěvek. Zároveň požadujeme na vedení Univerzity Karlovy a na Akademickém senátu UK navýšení spodních hranic mzdových tarifů od 1. 5. 2023 tak, aby základem pro výpočet mezd na univerzitě byla průměrná mzda ve středním školství. Požadujeme také spravedlivé odměňování technicko-hospodářských pracovníků a řešení tíživé situace doktorandů. Dlouhodobě požadujeme, aby univerzity pracovaly s konceptem důstojné mzdy a žádný jejich zaměstnanec nedostával méně, než je minimální důstojná mzda. Je ale třeba, aby poté následovala příprava a přijetí systémového řešení, které bude obsahovat nápravu systémových nespravedlností. Mezi ně patří např. zastaralé či absurdní „koeficienty ekonomické náročnosti“ (ty se nadále nesmějí propisovat do mezd). Je nezbytné řešit také další objektivní problémy, jako je systémová podpora malých, ale potřebných filologických oborů, které společnost potřebuje kvůli expertní znalosti blízkých i vzdálených regionů, ale ve stávajícím nastavení prostředků na vysoké školství je jejich provozování v principu ztrátové. Tzv. „autonomie fakult“ nesmí být zneužívána k tomu, aby se tyto ztráty dorovnávaly z mezd zaměstnanců filozofických fakult).

Vyzýváme vedení UK, aby důsledně dbalo na uplatňování § 110 Zákoníku práce, podle nějž „za stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty přísluší všem zaměstnancům u zaměstnavatele stejná mzda“.  Vítáme proto i usnesení akademického senátu FF UK ze dne 9. února 2023, které na rozpor praxe UK jako zaměstnavatele s tímto ustanovením ZP rovněž upozorňuje. Jako výbor odborové organizace postižené fakulty použijeme všechny prostředky, abychom tuto praxi rozkryli a zpochybnili.Znovu opakujeme, že autonomie univerzity a jejích fakult nesmí vést k nespravedlnostem při přerozdělování univerzitních prostředků. Zároveň odmítáme postoj vedení univerzity, které interpretuje ekonomickou situaci FF UK jako důsledek neefektivního hospodaření uvnitř fakulty. Kdyby tomu tak skutečně bylo, nemohl by stejný problém trápit i ostatní humanitní fakulty v České republice. Požadujeme, aby rektorát namísto disciplinačního a zastrašujícího přístupu k fakultě zvolil asertivnější přístup směrem k MŠMT, a zasadil se tak za záchranu humanitních oborů.

Kontaktujte nás, pokud nás chcete podpořit v přípravě protestních akcí a zapojit se do jejich organizování.

vos@ff.cuni.cz

odbory.ff.cuni.cz

________________________________________________________________________________________________________________

Vítejte na stránkách naší organizace.

Odbory na FF UK jsou zaměstnaneckou organizací, která vystupuje jako partner ve vztahu k našemu zaměstnavateli, Filozofické fakultě UK, v pracovně-právních a sociálních otázkách týkajících se zaměstnanců.

Průběžně sledujeme zejména tyto cíle:

1) Zlepšení platového ohodnocení zaměstnankyň a zaměstnanců fakulty.

2) Spravedlivé ohodnocení zaměstnankyň a zaměstnanců fakulty v poměru k výši základních platů na ostatních součástech univerzity.

3) Kultivaci pracovních vztahů a pracovního prostředí na fakultě vůbec.

4) Poskytování zpětné vazby vedení fakulty.

5) Dodržování zákoníku práce.

6) Revizi nově schvalovaných vnitřních předpisů fakulty, které souvisejí s pracovními podmínkami zaměstnanců.

Rádi mezi námi přivítáme i studentky a studenty doktorského studia. I vy se můžete stát součástí naší organizace.