Usnesení výboru ZO VOS FF UK ke mzdové situaci na Filozofické fakultě

Výbor ZO VOS FF UK připravil usnesení, které se po projednání na Koordinační odborové radě Univerzity Karlovy stane podnětem pro zahájení kolektivního vyjednávání s Rektorátem UK.

Usnesení výboru ZO VOS FF UK ke mzdové situaci na Filozofické fakultě

Žádáme vedení Univerzity Karlovy a Akademický senát UK, aby neprodleně přijali opatření k navýšení spodních hranic mzdových tarifů tak, aby východiskem pro výpočet mezd na univerzitě byla průměrná výše platu ve středním školství. Požadujeme, aby dolní hranice mzdového tarifu v kategorii AP2 byla navýšena o 60% a odpovídala tak průměrnému platu pedagogických pracovníků ve středním školství, který aktuálně dosahuje 50 tisíc Kč. Dále požadujeme, aby byla stejným poměrem navýšena dolní hranice všech mzdových tarifů akademických i neakademických pracovníků, přičemž nejnižší mzda pobíraná na univerzitě by neměla klesnout pod minimální důstojnou mzdu. 

Zároveň požadujeme, aby toto navýšení doprovázela příprava a přijetí systémového řešení, které by přineslo trvalou nápravu nerovností v odměňování práce napříč univerzitou a zavedlo jednotný systém konstrukce tarifních mezd. Vyzýváme vedení UK, aby důsledně dbalo na uplatňování § 110 Zákoníku práce, podle nějž „za stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty přísluší všem zaměstnancům u zaměstnavatele stejná mzda“. Autonomie fakult nesmí být argumentem pro udržování neospravedlnitelné nerovnosti v odměňování zaměstnanců pracujících na srovnatelných pozicích. Dále požadujeme, aby součástí takového systémového řešení bylo zavedení valorizačního mechanismu mezd.

Fakultám, které by při stávající výši svých rozpočtů nedokázaly takové navýšení mzdových tarifů zajistit z vlastních prostředků, aniž by musely redukovat personální zajištění chodu fakulty, musí rozdíl kompenzovat Univerzita, ať už ze stávajícího rozpočtu nebo z navýšení vyjednaného u MŠMT.

Tímto usnesením se ZO VOS FF UK obrací na KOR UK, aby zahájila kolektivní vyjednávání podle zákona č. 2/1991 Sb. o navýšení spodních hranic mzdových tarifů zaměstnanců UK.

Předsednictvo ZO VOS FF UK