Vyjádření Výboru Odborové organizace FF UK k Reakci vedení UK na prohlášení Akademického senátu FF UK ke mzdové situaci na FF

Vedení univerzity označuje stávku za „krajní řešení“. Humanitní obory už ale v krajní situaci jsou – jak upozorňují děkani filozofických fakult z celé republiky, situace je ohrožující pro samotné přežití humanitních oborů a jejich výuky na univerzitách. Vzhledem k tomu, že jde o situaci filozofických fakult po celé zemi, těžko se může jednat o problém způsobený nedostatečně efektivním hospodařením FF UK, jak stanovisko rektorátu naznačuje. Jedná se o důsledek dlouhodobých systémových nerovností, spojených především s rozdělováním peněz na základě tzv. „koeficientů ekonomické náročnosti“ (opravdu není důvod, proč by se rozdíl v náročnosti na přístrojové vybavení výuky měl promítat do mezd) a ekonomickou výhodností masovějších oborů.

Za příznačnou také považujeme skutečnost, že vedení univerzity nepovažovalo za nutné zabývat se nerovnostmi mezi fakultami a celkovou finanční situací na FF UK dříve, než se vůči ekonomickým podmínkám na fakultě kriticky vymezil akademický senát FF UK. Třeba již v okamžiku, kdy v hodnocení úrovně vědy a výzkumu byla FF UK mezinárodním týmem posuzovatelů zařazena mezi pět nejlepších fakult univerzity.

Nechápeme také rozlišování mezi obory se „zcela jasnou společenskou potřebností“ a ty druhé a opravdu nerozumíme tomu, do které kategorie patří třeba filosofie nebo historie. Je nicméně třeba připomenout, že FF UK mj. zajišťuje výuku celé řady filologických oborů potřebných k rozumění blízkým i vzdáleným regionům, některé z nich vyučuje jako jediná fakulta v ČR. Jedná se o zcela jasnou službu celé společnosti, v současném systému financování výuky je to však zároveň pro fakultu jako celek zátěž (velká část těchto oborů bude z povahy věci vždycky malá), kterou nelze řešit odkazem k autonomii fakult.

Výbor Odborové organizace FF UK

Prohlášení Akademického senátu FF UK zde.

Reakce vedení UK zde.